PRIACY WETGEVING

Owned by is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ownedby.nl

Julianaplein 17

1404 DL Bussum

06-51829449

info@ownedby.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Owned by verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer via Mollie en Paypal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ownedby.nl, dan verwijderen

wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Owned by verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling via Mollie en Paypal.

– Verzenden van onze nieuwsbrief via Mailchimp mits ingeschreven via de website. Zonder inschrijving ontvang je 1 á 2 mails per jaar met info over Owned by.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten als je een bestelling geplaatst hebt.

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren via MyParcel en PostNL

– Owned by analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw

voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Owned by neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het

gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Owned by)

tussen zit. Owned by gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mijnwebwinkel.nl voor het werking van de bestelling

Mollie en Paypal voor de verwerking van de betaling

Mailchimp voor het versturen van Nieuwsbrieven en informatie over Owned by

Myparcel voor het versturen van de pakketten

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar:

Owned by bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende categorien van persoonsgegevens:

NAW, email en telefoonummer > Bewaartermijn 7 jaar > Reden Belastingdienst/Administratie/informeren over Owned by

Delen van persoonsgegevens met derden:

Owned by verstrekt uitsluitend aan derden (zie bovenstaande genoemde bedrijven) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verkocht of gegeven aan bedrijven die niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je bestelling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Owned by gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Owned by gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de

website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten

werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geinformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor

het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Owned by en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand

naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ownedby.nl. Om er

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Owned by wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid

hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Owned by neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met info@ownedby.