ALGEMENE VOORWAARDEN

Leverings- en betalingsvoorwaarden consument 

01-03-2020

Bedrijfsnaam: Owned by

Gevestigd op Julianaplein 17, 1404 DL in Bussum

KVK nr: 63069032

Owned by aangeduid als OWNED BY

Wederpartij aangeduid als consument/men

 

Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OWNED BY die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op https://www.ownedby.nl. De Algemene Voorwaarden kunnen daar tevens worden gedownload en afgedrukt. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden. 

1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart men door het aanvinken van het desbetreffende vakje akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomsten

2.1 OWNED BY zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden OWNED BY niet.

2.2 Leer is een natuurproduct. Ik maak gebruik van afgekeurd leer van andere merken en kan per huid/levering anders van structuur, glans en kleurtint zijn. Op grote oppervlakte kunnen kleine beschadigingen zitten.

2.3 Items kunnen in detail verschillen van de foto’s op de website, door kleine wijzigingen in het ontwerp. Neem bij twijfel contact op.

2.4 OWNED BY is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra OWNED BY de bestelling heeft geaccepteerd. 

2.5 OWNED BY maakt de tekst zoals opgegeven door de consument. Onduidelijke aanwijzingen bij opmerkingen of een verkeerde spelling is voor de risico van de consument en kan niet verhaald worden op OWNED BY. Alleen bij twijfel zal contact worden opgenomen met de consument.

2.6 Upload je een bestaande tekening, tekst of logo bestand, dan is men als klant zelf verantwoordelijk voor de auteursrechten van het bestand.

Producten op maat

Met een product op maat wordt een product bedoeld die afwijkt van de standaard collectie. Dit kan zijn qua formaat, materiaal en afwijkende opties.

3.1 Producten die afwijken van de standaard collectie worden bij voorkeur in het atelier met de klant samengesteld. Mocht men niet langs kunnen komen dan kan het zijn dat besproken wensen via telefoon of email verkeerd begrepen worden en details niet besproken worden.

3.2 OWNED BY zal haar best doen om zoveel mogelijk vragen te stellen en opties te bespreken om aan de wensen van de klant te voldoen. Het uiteindelijke ontwerp kan daardoor afwijken van het idee wat men in het hoofd heeft.

3.3 De basis van een product op maat is altijd een ontwerp van OWNED BY. Qua ontwerp en afwerking zal deze altijd in lijn liggen met de standaard collectie.

3.4 Naar aanleiding van de wensen voor een product op maat kan OWNED BY alsnog een opdracht weigeren als deze niet in lijn ligt met de OWNED BY collectie.

3.5 OWNED BY is niet verantwoordelijk als het product niet geheel naar wens is geworden.

3.6 Bij een product op maat wordt er na goedkeuring van de offerte een factuur gestuurd. Na goedkeuring worden er materialen ingekocht.

3.7 Na goedkeuring van de offerte kunnen wijzigingen of toevoegingen invloed hebben op de factuur.

3.8 De gestuurde factuur dient voor het maken van het product betaald te worden. Na betaling zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

3.9 Besproken levertijd is een richtlijn na betaling van de factuur. Eventuele vertraging door leveranciers zijn hierin niet meegenomen.

Cadeaubonnen/aanbiedingen/promoties en acties

4.1 Cadeaubonen dienen in 1 keer gebruikt te worden. Voor openstaande bedragen wordt geen contact geld uitgekeerd.

4.2 Cadeaubonnen zijn geldig zolang de webshop bestaat en zijn niet in te wisselen voor contant geld.

4.3 Meerdere cadeaubonnen inleveren kan alleen in overleg met OWNED BY.

4.4 Cadeaubonnen die voor een speciaal item of actie zijn aangemaakt kunnen alleen daarvoor ingewisseld worden. Eventuele wijziging daarop kan alleen in overleg met OWNED BY.

4.5 Als een aanbieding, actie of promotie een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal OWNED BY dit duidelijk vermelden op de cadeaubon zelf.

4.6 OWNED BY zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht. 

Annulering

5.1 OWNED BY kan een bestelling annulering als betaling uitblijft. Dat zal na 14 dagen na de besteldatum en herhaaldelijk verzoek om betaling plaats vinden.

5.2 Bij annulering van een betaalde bestelling via de webshop of op factuur worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit kan oplopen tot het gehele factuurbedrag.

5.3 Bij annulering van een goedgekeurde offerte voor een product op maat worden gemaakte kosten aan materiaal en uren in rekening gebracht.

Herroepingsrecht 

6.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door OWNED BY vermeld worden in het aanbod. Gepersonaliseerde producten die speciaal voor de consument gemaakt zijn kunnen alleen na overleg retour, maar kunnen zonder opgaaf van reden geweigerd worden. Producten met een naam of die op maat gemaakt zijn kunnen niet geretourneerd worden en vallen buiten de herroepingsrecht.

6.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de consument. U bent alleen aansprakelijk voor de waarde-vermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

6.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal OWNED BY het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

6.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons OWNED BY (Julianaplein 17, 1404 DL te Bussum, te bereiken via linda@ownedby.nl of 06-51829449) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Zakelijke bestellingen

7.1 Na telefonisch/email overleg wordt er een offerte gemaakt. Deze is 14 dagen na verzending geldig. Met het goedkeuren van een offerte gaat OWNED BY er van uit dat er eventuele fouten/aanvullingen of wijzigingen doorgegeven zijn. Na het factureren kunnen er geen wijzigingen meer plaats vinden en kan de bestelling, vanwege het bestellen van materialen, niet meer geannuleerd worden.

7.2 Mocht er na het sturen van samples/voorbeelden geen bestelling geplaatst worden, zullen de gemaakte kosten zoals uren en materialen worden gerekend. Voor bestaande producten wordt de Retailprijs berekend.

7.3 Er wordt altijd vooraf betaald. Dit omdat de benodigde materialen besteld moeten worden. Uitzonderingen in overleg met een aanbetaling van 50%. Betaling van de rest van de factuur dient binnen 14 dagen na levering te geschieden.                                                                                                                     

7.4 Levertijd van aantallen hoger dan 10 stuks vallen buiten de gebruikelijke levertijd en zal in overleg plaats vinden.     

7.5 OWNED BY is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers en vervoerders.                                                                                                         

 

Prijzen en betalingen 

8.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld op de productpagina en zijn voor rekening van de consument. 

8.2 Betaling dient te geschieden op een door OWNED BY aangeboden betaalwijze. OWNED BY kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. OWNED BY is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van OWNED BY is bijgeschreven. 

8.3 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Ook als men kiest voor “vooraf betalen”.  Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door OWNED BY zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.

8.4 Na bestelling/betaling kunnen er geen wijzigingen meer plaats vinden. Zijn er wijzigingen nadat het product gemaakt is dan worden er extra kosten in rekening gemaakt die kunnen oplopen tot het gehele bestelbedrag als een product overnieuw gemaakt moet worden.

8.5 Indien de consument in gebreke blijft, is OWNED BY gerechtigd de betreffende overeenkomst na 14 dagen te ontbinden en de bestelling te annuleren.

8.6 OWNED By kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien OWNED BY, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

8.7 OWNED BY zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

Levering 

9.1 OWNED BY maakt gebruik van PostNL met als tussenpersoon MyParcel. Levertijd na verzending is 1 á 2 dagen en is te volgen via Track&Trace. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering. Tussen opsturen en levering is OWNED BY verantwoordelijk voor eventuele vermissing en schade. Er wordt de door PostNL aangegeven leveringsperiode als leveringsmarge gehouden.

9.2 De producten van OWNED BY worden speciaal gemaakt na betaling van de consument. De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een minimale levertijd van 3 werkdagen en een maximale levertijd van 30 dagen na betaling. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang (langer dan 30 dagen) is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal OWNED BY het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument. 

9.3 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven verzendadres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is OWNED BY niet aansprakelijk en zal er geen sprake zijn van vervanging van het product of retourneren van betaling.

9.4 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door OWNED BY zijn vermeld. OWNED BY kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen. Op dit moment wordt geleverd in Nederland en België. Andere land kan alleen na overleg.

Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Alle door OWNED BY geleverde producten of diensten blijven eigendom van OWNED BY totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen.

Conformiteit en garanties 

11.1 OWNED BY draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. 

11.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument OWNED BY daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. OWNED BY zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij OWNED BY. 

11.3 Garantie is beperkt tot 6 maanden na leverdatum. Leer is een natuurlijk materiaal en zal op den duur slijten. De 3D opdruk kan op den duur vervagen. 

Aansprakelijkheid 

12.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan OWNED BY. 

12.2 OWNED BY zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen. 

12.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument OWNED BY daarvan schriftelijk dan wel via e-mail op de hoogte stellen en zal OWNED BY de klacht beoordelen en zo nodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

12.4 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Overmacht 

13.1 OWNED BY kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. OWNED BY heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt. 

13.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

Algemene aansprakelijkheid

14.1 OWNED BY is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

14.2 OWNED BY is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

14.3 OWNED BY is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij consument.

14.4 OWNED BY is niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.

14.5 OWNED BY is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.

14.6 OWNED BY is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers en vervoerders.

14.7 In het geval dat OWNED BY een schadevergoeding verschuldigd is aan consument bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door OWNED BY aan consument is gefactureerd. De consument vrijwaart OWNED BY tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten. 

 

Intellectueel eigendom

15.1 De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van OWNED BY berusten bij OWNED BY en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

15.2 Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.

15.3 Bij inbreuk komt OWNED BY een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1 Op elke overeenkomst tussen OWNED BY en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd. 

16.2 OWNED BY en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin OWNED BY is gevestigd.