ALGEMENE VOORWAARDEN

Leverings- en betalingsvoorwaarden consument 

01-04-2015 

Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OWNED BY die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op https://www.ownedby.nl. De Algemene Voorwaarden kunnen daar tevens worden gedownload en afgedrukt. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden. 
1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal OWNED BY dit duidelijk vermelden. 
2.2 OWNED BY zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden OWNED BY niet. Leer is een natuurproduct en kan per levering anders van structuur zijn.
2.3 OWNED BY zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht. 
2.4 OWNED BY is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra OWNED BY de bestelling heeft geaccepteerd. 

Herroepingsrecht 
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door OWNED BY vermeld worden in het aanbod. 
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking 
van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. 
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal OWNED BY het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen. Gepersonaliseerde items met een naam en eigen tekst kunnen niet geruild of teruggestuurd worden. 

Prijzen en betalingen 

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld en zijn voor kosten van de consument. 
4.2 Betaling dient te geschieden op een door OWNED BY aangeboden betaalwijze. OWNED BY kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. OWNED BY is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van OWNED BY is bijgeschreven. 
4.3 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door OWNED BY zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden. 
4.4 Indien de consument in gebreke blijft, is OWNED BY gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden. 

Levering 
5.1 De producten van OWNED BY worden speciaal gemaakt na bestelling van de consument. De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een minimale levertijd van 3 werkdagen en een maximale levertijd van 30 dagen na betaling. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal OWNED BY het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument. 
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is OWNED BY niet aansprakelijk en zal er geen sprake zijn van vervanging van het product.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door OWNED BY zijn vermeld. OWNED BY kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen. 

Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Alle door OWNED BY geleverde producten of diensten blijven eigendom van OWNED BY totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering. 

Conformiteit en garanties 

7.1 OWNED BY draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. 
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument OWNED BY daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. OWNED BY zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij OWNED BY. 
7.3 Garantie is beperkt tot 2 maanden na leverdatum. Leer is een natuurlijk materiaal en zal op den duur slijten. De opdruk kan op den duur vervagen. 

Reclames en aansprakelijkheid 

8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan OWNED BY. 
8.2 OWNED BY zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen. 
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument OWNED BY daarvan schriftelijk dan wel via e-mail op de hoogte stellen en zal OWNED BY de klacht beoordelen en zo nodig het betreffende artikel repareren of vervangen. 

Overmacht 

9.1 OWNED BY kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. OWNED BY heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt. 
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op elke overeenkomst tussen OWNED BY en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd. 
10.2 OWNED BY en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Personaliseren van het product 

11.1 Als het geleverd product gepersonaliseerd is kan het niet geruild of teruggestuurd worden. 
11.2 OWNED BY maakt de tekst zoals opgegeven door de consument. Bij twijfel zal worden opgenomen met de consument. Verkeerde spelling is voor de risico van de consument en kan niet verhaald worden op OWNED BY. 

Zakelijke bestellingen

12.1 Bij grotere aantallen (boven de 10 stuks) wordt er een aanbetaling van minimaal 50% gevraagd.                                                                                                         12.2 Betaling van de rest van de factuur dient binnen 30 dagen na levering te geschieden.                                                                                                                         12.3 Levertijd van aantallen hoger dan 10 stuks vallen buiten de gebruikelijke levertijd.                                                                                                                          12.4 Mocht er na het sturen van samples/voorbeelden geen bestelling geplaatst worden, zullen de gemaakte kosten zoals uren en materialen worden gerekend. Voor de producten wordt de Retailprijs berekend.

 

Privacy wetgeving

Owned by is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ownedby.nl

Julianaplein 17, 1404 DL, Bussum

06-51829449

info@ownedby.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Owned by verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer via Mollie en Paypal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ownedby.nl, dan verwijderen

wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Owned by verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief mits ingeschreven via de website

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten als je een bestelling geplaatst hebt.

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Owned by analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw

voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Owned by neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het

gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Owned by)

tussen zit. Owned by gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mijnwebwinkel.nl voor het werking van de bestelling

Mollie en Paypal voor de verwerking van de betaling

Mailchimp voor het versturen van Nieuwsbrieven en informatie over Owned by

Myparcel voor het versturen van de pakketten

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar:

Owned by bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende categorien van persoonsgegevens:

NAW, email en telefoonummer > Bewaartermijn 7 jaar > Reden Belastingdienst/Administratie/informeren over Owned by

Delen van persoonsgegevens met derden:

Owned by verstrekt uitsluitend aan derden (zie bovenstaande genoemde bedrijven) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verkocht of gegeven aan bedrijven die niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je bestelling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Owned by gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Owned by gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de

website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten

werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geinformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor

het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Owned by en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand

naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ownedby.nl. Om er

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Owned by wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid

hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Owned by neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met info@ownedby.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)